1. Definicja pojęć 

1. Wykonawcą usługi (zwanym dalej “Wykonawca”) jest firma Semprojekt, ul. Tomcia Palucha 10/7, 02-495 Warszawa, NIP 522-172-48-45
2. Zamawiający usługę (zwanym dalej “Zamawiającym”) jest osobą fizyczną lub prawną, która przekaże Wykonawcy prawidłowo potwierdzone zamówienie, obejmujące wszelkie niezbędne dane włącznie z nazwą zakupionej usługi, według aktualnego cennika Wykonawcy obowiązującego w dzień wysłania zamówienia.
3. Kampanią jest program emisji linków sponsorowanych na określonej wyszukiwarce internetowej, zarządzanych przez Wykonawcę zgodnie z założeniami wynikającymi z umowy. Założenia te mogą być zmieniane w trakcie trwania umowy, o ile taka jest wola Zamawiającego i istnieją ku temu możliwości techniczne.
4. Linki sponsorowane (zwane dalej “Linkami sponsorowanymi”) mają postać reklamy tekstowej, w szczególności są to linki pojawiające się na podstawie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, na których realizowana jest kampania.
5. Przekazem reklamowym (zwanym dalej “Przekazem reklamowym”) jest tekst wprowadzony w ramach Linku sponsorowanego, który ma zainteresować docelowego użytkownika.
6. Kliknięciem (zwanym dalej “Kliknięciem”) jest czynność użytkownika Internetu, podczas której klikając kursorem lub wykonując ekwiwalentną pod względem wyniku czynność użytkownik decyduje się na przejście ze strony internetowej, na której przedstawiono mu reklamę Zamawiającego, na docelową stronę podaną w ramach tejże reklamy.

2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem usług, świadczonych Zamawiającemu przez Wykonawca, jest projekt i zaplanowanie kampanii reklamowej oraz fachowy dozór podczas jej trwania, w celu zapewnienia Zamawiającemu wejść na jego stronę internetową.

3. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z zasadami działania systemu emisji linków sponsorowanych jest świadom faktu, że jego reklama nie musi pojawić się przy każdym wyszukiwaniu danego słowa kluczowego lub pojawieniu się pola kontekstowego.
2. Zamawiający uświadamia sobie fakt, że ze względu na charakter reklamy i opłaty za realnie wykonane kliknięcia niekiedy, podczas trwania kampanii, oraz z innych powodów, może dojść do przerwy w wyświetlaniu reklamy Zamawiającego, co nie stanowi podstawy do reklamacji ani do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku niewielkiej ilości kliknięć jako reakcji na kampanię, którego to faktu nie będzie można zmienić nawet za pomocą pozycjonowania, istnieje możliwość zakończenia kampanii na podstawie wzajemnego porozumienia między Wykonawca a Zamawiającym. Porozumienie to będzie również dotyczyć kwestii zwrotu części opłaty.

4. Cena, okres trwania kampanii, warunki płatności

1. Zapewnienie wejść odbywa się za pomocą tzw. kliknięć w ramach jednego z trzech modeli prowadzenia kampanii zgodnie z typem usługi zakupionej przez Zamawiającego 
2. Wykonawca uruchomi kampanię linków sponsorowanych najpóźniej 2 dni po otrzymaniu od Zamawiającego zapłaty za usługę, chyba , że umowa stanowi inaczej. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpłynięcia całej kwoty na rachunek Wykonawcy.
3. Wykonawca będzie zarządzał emisją linków w taki sposób, aby okres emisji był nie krótszy, niż wskazany na Umowie.
4. Po zakończeniu emisji linków wykonawca prześle Zamawiającemu statystyki kliknięć za cały okres emisji. 
5. Cena obejmuje wynagrodzenie dla operatorów wyszukiwarek internetowych i prowizję Wykonawcy.

5. Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca obowiązany jest na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego dokonać analizy odpowiednich słów kluczowych, określić ich użycie, stworzyć teksty reklamowe oraz sukcesywnie śledzić i optymalizować kampanię Zamawiającego. Podczas analizy słów kluczowych powinien wziąć pod uwagę preferowane słowa podane przez Zamawiającego
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania i zmiany słów kluczowych oraz komunikatu reklamowego, jak również do ograniczenia częstotliwości i czasu emisji linków w interesie Zamawiającego i w celu zachowania efektywnego przebiegu kampanii, na podstawie informacji uzyskanych o Zamawiającym i jego produktach lub usługach, w szczególności na stronach internetowych Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu informacji o stanie i przebiegu kampanii w formie statystyk przesyłanych po każdym miesiącu trwania kampanii.
4. Wykonawca ma prawo podczas realizacji umowy do korzystania z usług stron trzecich, ponosi jednak odpowiedzialność za ich działalność w takim samym stopniu, jak gdyby wykonywał je sam.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • prawidłowy sposób wyświetlania komunikatu reklamowego na serwerach wyszukiwarek internetowych.
  • problemy techniczne i awarie serwerów wyszukiwarek internetowych.
  • 100% odsłon linków na wybrane słowa kluczowe.
  • inne przyczyny, z powodu których nie pokazują się komunikaty reklamowe.
  • nie realizowanie kliknięć z linku sponsorowanego z powodu niedostępności stron internetowych

Zamawiającego lub innych ograniczeń technicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu.

6. Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający ma prawo do regularnego otrzymywania informacji o przebiegu kampanii podczas jej trwania.
2. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wcześniejsze zakończenie kampanii. Wykonawca ma obowiązek spełnić takie żądanie. Jednak w takiej sytuacji Zamawiający nie ma prawa do zwrotu nawet proporcjonalnej kwoty za niewykorzystane usługi,
3. Jeśli nie będzie możliwe doprowadzenie kampanii do końca w planowanym zakresie z przyczyn spowodowanych przez Wykonawcę, z wyjątkiem skutków działania siły wyższej, Zamawiający ma prawo do zwrotu części kwoty odpowiadającej niezrealizowanej części kampanii. Stosunek ten zostanie wyliczony według cen obowiązujących w momencie przeprowadzania pierwotnej kalkulacji kampanii. W przypadku zakończenia kampanii z przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, zwłaszcza przy szczególnie poważnym naruszeniu niniejszych warunków, proporcjonalna część ceny nie podlega zwrotowi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy podczas tworzenia przekazu reklamowego, aby spełniał on warunki wyszukiwarek internetowych. Zamawiający powinien dostarczyć Wykonawcy tłumaczenia słów kluczowych i przekazu reklamowego na język obcy w przypadku, gdy kampania będzie skierowana do zagranicznych użytkowników a Wykonawca nie będzie miał możliwości dokonania tłumaczenia na dany język.
5. Zgodnie z instrukcjami Wykonawca i warunkami poszczególnych wyszukiwarek internetowych Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zasady funkcjonalności stron, szczególnie, (ale nie wyłącznie) w kwestii powrotu na stronę rezultatów wyszukiwania ze strony klienta przez jednorazowe kliknięcie na przycisk „Wstecz” w przeglądarce, braku wyświetleń okienek pop-up, itd.
6. Zamawiający powinien zapewnić, aby treść jego stron internetowych nie była sprzeczna z obowiązującym prawem i odpowiednimi przepisami, dobrymi obyczajami i aby nie naruszały interesów osób trzecich. W przypadku, że któraś wyszukiwarek internetowych będzie uważała treść stron internetowych Zamawiającego za niezgodne z jej interesami lub warunkami, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający bądź dokona zmian na swoich stronach, bądź zaakceptuje fakt zdjęcia swojej reklamy z wyszukiwarek internetowych. Jeżeli treść stron nie spełniałaby warunków wszystkich dających się wykorzystać wyszukiwarek internetowych, Zamawiający powinien dokonać zmian treści stron. Odmówienie wykonania niezbędnych zmian przez Zamawiającego zostanie potraktowane jako szczególnie poważne naruszenie niniejszych Warunków i jako wniosek Zamawiającego o wcześniejsze zakończenie kampanii z następstwami wynikającymi z punktu 6.2. niniejszych Warunków.

7. Postanowienia końcowe

1. Umowa między Zamawiającym a Wykonawcą jest ograniczona i określona przez niniejsze warunki. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za działania drugiej strony umowy wykraczające poza zakres przewidziany w niniejszej umowie.
2. Zawarcie umowy nastąpiło na podstawie zgody oświadczeń woli obu stron.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków. Każda kampania jest objęta warunkami obowiązującymi w momencie zawarcia umowy poprzez potwierdzenie zamówienia przez Zamawiającego.
4. Zamawiający poprzez swój podpis na zamówieniu wyraża pełną zgodę na niniejsze warunki.